Informacyjne użycie znaku towarowego

Art. 156. Używanie elementów znaku towarowego w obrocie
Dz.U.2017.0.776 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby:
1) ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo; 
2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; 
3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi; 
4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.
2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wtedy, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. W celu legalnej dalszej odsprzedaży towar musi zostać wprowadzony do obrotu przez właściciela znaku towarowego – najczęściej producenta lub za jego zgodą, np. przez sprzedawcę. licencjonowanego dystrybutora lub podmiot powiązany z producentem.
Pierwszy krok wprowadzenia towaru do obrotu jest wykonywany przez uprawniony podmiot, tzn. towaru nie można nabyć bezpośrednio z zakładu produkcyjnego. W kolejnym kroku towar musi być wprowadzony do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zasada terytorialności jest wprowadzona przez polską ustawę w odniesieniu do krajowych znaków towarowych a także unijne prawo dotyczące wspólnotowych znaków towarowych. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego nie chroni przypadków zakupu towarów m.in. w Azji i ich odsprzedaż w Polsce, nawet jeśli towary są oryginalne i wyprodukowane przez właściciela znaku.
Mając pewność, że kupiliśmy towar na terenie EOG, wprowadzony do obrotu przez uprawnionego, możemy go odsprzedać i reklamować w celu dalszej sprzedaży, gdyż prawo do znaku towarowego już się skończyło. Z chwilą wprowadzenia towaru do obrotu właściciel traci możliwość powoływania się na swoje prawo w odniesieniu do tego konkretnego towaru.
Wszystkie oryginalne numery części użyte na stronie sklepu służą wyłącznie do celów informacyjnych.